W dniach 10-23.07 przebywamy na urlopie. Zamówienia złożone w tym terminie będą realizowane po 24 lipca.

Sklep Kawokado

Pyszna, świeżo palona kawa
z różnych stron świata


Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAWOKADO.PL

Z DNIA 24.11.2017r.

 Wstęp

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem Kawokado.pl prowadzony jest przez firmę 101 Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu przy ul. Wschodniej 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556662, numerem NIP: 731-204-89-25 oraz numerem REGON: 361433765.

Dane kontaktowe sklepu:

 • Adres pocztowy: ul. Wschodnia 14, 95-083 Kazimierz,
 • Adres e-mail: sklep@kawokado.pl,
 • Numer telefonu do Działu Obsługi Klienta: (42)231-6-101 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument (Klient) – na mocy art. 22[1] Kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z Kawokado czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w szczególności dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Kawokado.pl;
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Kawokado.pl, za pośrednictwem którego Konsument może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą 101 Sp. Z o.o. z siedzibą w Kazimierzu przy ul. Wschodniej 14 a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Kawokado.pl przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 7. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których sklep Kawokado.pl skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Kawokado.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty uwidocznione w Sklepie.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Konsumentem a Kawokado.pl.
 3. Wszystkie produkty są nowe, zaś podane ceny są cenami brutto.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem Kawokado.pl.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  5. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. akceptacja plików cookies przez przeglądarkę Klienta,
  3. posiadanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari) w wersji umożliwiającej działanie Sklepu z włączoną obsługą JavaScript.
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Kawokado.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  § 3 Rejestracja i logowanie

 1. Rejestracja w sklepie Kawokado.pl jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji i założenia konta Klienta w Sklepie internetowym Kawokado.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce Logowanie i Konto znajdującej się w nagłówku strony lub też dokonać tej czynności w procesie składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 3. W formularzu rejestracji należy podać adres e-mail oraz hasło, a także wszystkie obligatoryjne dane, niezbędne do założenia konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym Kawokado.pl, a także realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób prawidłowy. Dodatkowo w procesie rejestracji konieczne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji w polach obowiązkowych.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracji i naciśnięciu przycisku Rejestruj, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca szczegóły rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym konto.
 5. Po dokonaniu aktywacji Klient może się logować korzystając z nazwy użytkownika i hasła podanych w trakcie rejestracji.
 6. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  1. Składania zamówień,
  2. Dostępu do zamówień, sprawdzania ich statusu oraz ich historii,
  3. Otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych,
  4. Zmiany danych osobowych oraz hasła do konta Klienta,
  5. Usunięcia konta.
 7. Kawokado.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kawokado.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kawokado.pl.
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kawokado.pl.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Kawokado.pl,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 11. Klient może w dowolnym momencie, bez podawania przyczynyi bez podawania kosztów, zrezygnować z posiadania konta Klienta w Sklepie. W celu jego usunięcia należy przesłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu produktów dostępnych w Sklepie internetowym Kawokado.pl poprzez złożenie zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć zamówienia zarówno po zalogowaniu się do Sklepu, jak również może skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 3. Aby złożyć zamówienie należy:
  1. Dokonać wyboru produktu będącego przedmiotem zamówienia, jego ilość i nacisnąć przycisk Dodaj do koszyka,
  2. Zalogować się lub wypełnić formularz Twoje dane uzupełniając wszystkie wymagane pola,
  3. Wybrać adres, sposób dostawy i płatności,
  4. Wpisać dane do wystawienia faktury VAT na życzenie Klienta,
  5. Zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu, dokonać jego akceptacji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  6. Nacisnąć przycisk Zobacz podsumowanie.
 4. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych przez Klienta, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające: przedmiot zamówienia, ceny jednostkowej oraz łącznej zamówionych towarów, koszt dostawy, metody płatności, sposobu dostawy, adresu dostawy, uwagi do zamówienia, adresu do wystawienia FV.
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Klienta przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli i oznacza złożenie Sklepowi internetowemu Kawokado.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany w koncie Klienta lub wskazany w formularzu w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Kawokado.pl złożonego zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5 Ceny produktów, metody płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Ceny produktów dostępnych w sklepie Kawokado.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w §6 Regulaminu. Koszty dostawy zależą od wyboru sposobu dostarczenia do klienta, a także wartości i wielkości zamówienia. Podawane są każdorazowo w trakcie składania zamówienia. Całkowitą wartość zamówienia stanowi cena towaru wraz z kosztami dostawy.
 3. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:
  1. przelew bankowy na wskazany na stronie Sklepu numer rachunku bankowego,
  2. płatnością w systemie płatności internetowych Przelewy24.
 4. Przy wyborze płatności z góry przez Klienta, winien on dokonać wpłaty za zakup towaru oraz jego dostawę w terminie 3 dni od daty otrzymania od Kawokado.pl wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 7 niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności.
 5. Klient, który przy składaniu zamówienia dokonał wyboru płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem), zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przy odbiorze przesyłki. Realizacja zamówienia nastąpi otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Kawokado.pl.

  § 6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej,
  2. systemów paczkomatów InPost.
 3. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru.
 4. Szczegółowe koszty dostawy dostępne są w zakładce Dostawa na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://kawokado.pl/dostawa. Dodatkowo koszty wskazywane są każdorazowo podczas procesu składania zamówienia.
 5. Dostawa przedmiotu zamówienia do Klienta odbywa się w dni robocze.
 6. Termin realizacji dostawy zamówienia do Klienta wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia:
  1. otrzymania przez Sklep potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności w przypadku dokonania przez Klienta wyboru płatności z góry za zamówiony towar,
  2. otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Kawokado.pl w przypadku, gdy dokonano wyboru płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem).

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Na mocy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem:
  1. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kawokado.pl, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której sklep Kawokado.pl wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu w formie pisma na adres pocztowy: 101 Sp. z o.o. ul. Wschodnia 14, 95-083 Kazimierz lub w formie elektornicznej na adres e-mail: sklep@kawokado.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sklep Kawokado.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli sklep Kawokado.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Kawokado.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,w którym odstąpił od umowy, chyba że Kawokado.pl zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: 101 Sp. z o.o. ul. Wschodnia 14, 95-083 Kazimierz.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne) świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczanaw zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

  § 8 Reklamacje

 1. Sklep Kawokado.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować listownie na adres 101 Sp. z o.o. ul. Wschodnia 14, 95-083 Kazimierz lub adres e-mail: sklep@kawokado.pl .
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  3. datę nabycia towaru,
  4. numer zamówienia,
  5. rodzaj reklamowanego towaru,
  6. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  7. żądanie Klienta,
  8. sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  9. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru (kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej itp.).
 4. Sklep Kawokado.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać zwrotu pieniędzy stanowiącego równowartość poniesionych kosztów zakupu lub wymiany na towar pozbawiony wad. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 8. Sklep Kawokado.pl podejmuje działania w celu zapewnieniaw pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 9. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu mailowo na adres sklep@kawokado.pl .
 10. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 11. Sklep Kawokado.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   § 9 Polityka prywatności i cookies

 1. Administratorem Państwa danych jest 101 Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu przy ul. Wschodniej 14. Można skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@stojeden.pl lub pod numerem telefonu 42 231 6 101.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu:

  - umożliwienia świadczenia usług, w tym przeprowadzania transakcji,

  - obsługi zgłaszanych przez Państwem reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,

  - kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczoną usługą,

  - obsługi technicznej Państwa konta w serwisie https://kawokado.pl;

  - zapewnienie obsługi usług płatniczych;

  - rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przez potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

  - realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

  Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, na podstawie i w zakresie wynikającym ze zgód udzielonych przez Państwa w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej trwania (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

 3. W w/w celach gromadzimy dane:

  - imię i nazwisko,

  - adres,

  - numer telefonu,

  - adres e-mail.

 4. Dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie przez Państwa, przy czym ich zgromadzenie niezbędne jest do zawarcia i wykonania z Państwem umowy. Brak podania tych danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Ma Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z nami umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Państwa konta z serwisu lub do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
 6. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w: świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Państwa towarów, podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych.
 7. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 8. Nie będziemy przekazywać danych do państw trzecich oraz, że dane nie będą przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji.
 9. Przysługuje Państwu prawo - żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich: - sprostowania, - usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), - ograniczenia przetwarzania, - jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.
 11. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.
 12. Strona wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są wysyłane przez serwer www i przechowywane w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z witryną) podczas przeglądania strony i umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia.
 13. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 14. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z witryny, usprawnienie funkcjonowania serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach - w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych dokonywane jest za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 15. Pliki cookies wykorzystywane są za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, wykorzystywanej przez użytkownika do przeglądania zawartości witryny.
 16. Użytkownik może w dowolnym momencie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce w taki sposób, aby blokowała cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania zawartości strony. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Może to jednak utrudnić korzystanie ze strony, ograniczając dostęp do niektórych treści lub całkowicie uniemożliwiając poprawne wyświetlanie.

 § 10 Sposób rozstrzygania sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązywać w drodze:
  1. postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej,
  2. procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kawokado.pl a Konsumentem, zostanie poddane sądowi łaściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kawokado.pl a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.